ใ ห้อ ภั ยได้ เพื่ อพบค ว า มสุข แ ต่เ ลื อกที่จะไ ม่เข้ าไปสุ งสิ งด้ ว ย

มนุษย์สามารถตีความหมายได้หลากหลายอย่าง เมื่อเกิดเป็นความทุ ก ข์นั้นมักจะอยู่กับ

คนที่มีความไม่ชอบ ไม่พอใจ ไม่ถูกใจ และ ผลที่เกิดขึ้น มักอยู่ในตัวของคนที่มี

ความแ ค้ น และเชื่อได้เลยว่ามนุษย์ทุกคนนั้น ย่อมมีความไม่ชอบและความแ ค้ นอยู่ในตัว

และที่สำคัญการที่เรานั้นไม่รู้จักคำว่าให้อภัยจะทำให้เรามีความทุ ก ข์โดย

ไม่รู้ตัวเช่นกัน ความทุ ก ข์ที่อยู่ในตัว มันเกิดจากความรู้สึกภายในจิตใจที่เราไม่สามารถ

ไปกำหนดให้เป็นในสิ่งที่เราคิดได้ความรู้สึกนั้นจะทำให้เรากังวลและคิดที่จะเอา

คืน นั่นหมายความว่าเรากำลังจมอยู่ในความทุ ก ข์ จากการกระทำของคนที่ทำให้เราไม่เป็นสุข

คนที่ไม่มีความทุ ก ข์ ไม่มีก ร ร ม คือคนที่จะไม่มีความรู้สึกเ ก ลี ย ด เพราะรู้จัก

การให้อภัย เมื่อให้อภัยได้ก่อนก็จะมีความสุขก่อนเพียงเท่านั้นเอง เมื่อใจเราให้อภัย ใจ

เราก็จะสงบสุข ไม่รู้สึกที่จะต้องไปคิดมากหรือเอาคืนในสิ่งเขากระทำต่อเรา

ไม่จำเป็นต้องไปที่จะหาวิธีที่จะให้เขาเป็นทุ ก ข์ไม่ต่างจากเรา เมื่อใจเราให้อภัยได้แล้ว ตัว

เราก็จะมีความสุขมากขึ้น

คำว่าให้อภัยนั้น ไม่ได้หมายถึงแค่ให้โอกาส เพียงแต่ให้อภัยในความรู้สึกของเราแต่ไม่กลับไป

คบค้าสมาคมด้วย คำว่าให้อภัยกับคำว่าให้โอกาสนั้นต่างกัน ความหมาย

ของคำว่าให้อภัย คือ การยกโทษทางจิตใจให้ต่อเขา ไม่ว่าความผิดที่เขากระทำมานั้น

จะทำให้เราเสียใจหรือเขาได้รับโทษของการกระทำของเขาแล้วหรือเปล่า เราจะ

ไม่สนใจ เพียงใจเราให้อภัยเขาเราจึงให้อภัยเท่านั้นเอง

ถึงในความผิดของคนบางคนที่กระทำต่อเรานั้นไม่สามารถยกโทษให้อภัยได้เลย

แต่เราจะไม่รู้ตัวหรอกว่า การที่เรามีความเครียดอยู่ในใจเรานั้นจะมาคู่กับ ความทุ ก ข์

ในที่สุดแล้วสิ่งที่อยู่ในตัวเราจะทำให้เราไม่มีความสุขนั่นเอง การให้อภัยไม่จำเป็น

ต้องคุยดีกับเขากลับไปดีกับเขา แต่เป็นการให้อภัยที่จะทำให้ตัวเรานั้นไม่ต้องกลับไป

ทุ ก ข์ ไม่ต้องรู้สึกกังวลใจใดๆ สามารถให้อภัยแต่ไม่เข้าไปสุงสิงด้วย ยกโทษให้แต่ไม่สามารถกลับไปเป็นเพื่อนกันได้

ถ้าเราให้อภัยได้ จิตใจของเราจะไม่โกรธ ถ้าคิดได้แบบนี้จะเป็นฝ่ายชนะที่มีความสุข ให้อภัยก่อนเราก็จะมีความสุขกว่านั้นเอง

ซึ่งต่างจากคำว่าให้โอกาส ให้โอกาสนั้นหมายถึง การให้ได้ปรับปรุงตัว

ให้ลองพิจารณาตนเองดูให้ปรับเปลี่ยนพฤติก ร ร มให้ดีขึ้น นั่นคือความหมายของคำว่าให้โอกาสซึ่งต่างจากคำว่าให้อภัย

ที่มา : postsod

About the author