ชี วิ ตจะดีขึ้นทั นต าเห็น ด้วยท า น 3 อ ย่ า ง ที่จะสร้ าง ผ ล บุญและป าฏิ ห าริย์ใ ห้กับ ชี วิ ต

ถ้าหากว่าวันนี้หลายๆคนมีความรู้สึกที่ทุกข์ใจ ท้อใจ ทำอะไรไม่สำเร็จ ขัดสนไปหมด

ปัญหาต่างๆเข้ามารุมเร้า ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการ

เงิน การงาน ครอบครัว ทำให้ใจเราไม่สงบ กังวลไปทุกอย่าง วันนี้เรามีวิธีทำทาน

เพื่อขจัดสิ่งเหล่านั้นให้หมดไป เป็นการทำทาน 3

อย่าง หากทำครบทุกวัน จิตใจเราจะสงบสุข คลายความทุกข์ออกไป ด้วย วัตถุทาน ธรรมทาน อภั ยทาน

1. วัตถุทาน

นั้นไม่จำเป็นต้องใช้เงินมาก เอาที่ไม่ เ ดื อ ด ร้ อ น จะรินน้ำสักแก้วให้ผู้อื่นด้วยใจบริสุทธิ์

จะให้อาหารสั ตว์ที่บ้าน จะหยอดตู้บริจาค

เพียงหนึ่งสลึง จะใส่บาตร จะทำสังฆทาน นั่นคือเป็นบุญจากวัตถุทานทั้งนั้น

2. ธรรมทาน

นั้นหมาย ความถึงการให้ความรู้ที่ถูกต้องเกิดประโยชน์ต่อผู้อื่น จะเป็นการอบรมสั่งสอนลูกๆ

การทำงานประจำวันที่เราทำแบบทำงาน

เหมือนทำบุญ ทำงานด้วยความเต็มใจและเต็มที่ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้อื่น

หรือร่วมเป็นเจ้าภาพจัดพิมพ์หนังสือ บทส ว ด ม น ต์

หนังสือที่มีความรู้ก็นับว่าเป็นธรรมทานทั้งสิ้นหรือ ส ว ด ม น ต์ ทุกวัน เพราะการ

ส ว ด ม น ต์ ทุกครั้งนั้น นอกจากสร้างกุศลให้ตนเอง

แล้วทุกครั้งที่ ส ว ด จะมีพรหม เ ท พ เ ท ว า ด ว ง จิ ต วิ ญ ญ า ณที่อยู่ตรงนั้นมาร่วมฟังธรรม

ฟังคำสรรเสริญ ที่บูชา พ ร ะ พุ ท ธ เจ้าด้วย

3. อภัยทาน

นั้นจะทำง่ายหรือจะว่าย ากที่สุดก็ได้เหมือนกันเพราะถ้าเราโ กรธ ปั ก ใจหรือ

อ า ฆ า ต แ ค้ น ใคร มักจะให้อภัยย าก ครูบาอาจารย์

ท่านสอนวิธีให้เราให้อภัยคนได้แบบง่ายต้องใช้พรหมวิหาร 4 เข้าช่วยคือเริ่มจากเมตตา

มากรุณา มามุติทาและถ้าไม่ไหวก็อุเบกขาคือ

ปล่อยวาง เ สี ย คิดว่าใครทำอะไรไว้คนนั้นต้องรับ ก ร ร ม นั้นเองให้เริ่มจากคนที่ใกล้

ตัวก่อน พ่อ แม่ ลูก พี่น้อง เพื่อนและขย ายออก

ไปจะสำเร็จได้ง่ายซึ่งที่กล่าวมาทั้งหมดนั้นทั้ง วัตถุทาน ธรรมทาน อภัยทาน

สามารถทำได้ทุกวันทุกที่ได้ง่ายๆและทุกท่านที่ทำ

สม่ำเสมอ มากพอ นานพอ จะพบกับ “ปาฏิหาริย์” ที่ท่านจะรู้ด้วยตัวเองทันที

ขอให้ทุกท่านพบเจอแต่ความสุข ความเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปตลอดทุกๆวัน

ที่มา : postsabaidee

About the author