คน อ า ยุ 50 ปีขึ้ นไป ใช้ชี วิต บั้ นปลายอ ย่ างไรใ ห้สุ ข ถ้าทำไ ด้ จะดีม า ก

เมื่อเรามีอายุเพิ่มขึ้น เติบโตมากยิ่งขึ้น สิ่งที่สำคัญสำหรับเราที่สุดไม่ใช่ของ

นอกกายอีกต่อไป แต่เป็นความสุขที่ยั่งยืนจากภายในต่าง

หาก บางคนต้องการที่จะมีชีวิตที่มีความสุขกับครอบครัวมากยิ่งขึ้น

บางคนก็เลือกชีวิตที่สงบสุขมากยิ่งขึ้น วันนี้เราจึงมีบทความมา

เตือนใจไว้สำหรับทุกวัยที่จะต้องเติบโตขึ้นไปจนถึงตอนแก่ ว่าเราจะใช้ชีวิตอยู่อย่าง

ไรถ้าหากว่าเรามีอายุที่เพิ่มขึ้นให้เราได้มีความสุขแบบยั่งยืน

คนอายุ 50 ปีขึ้นไป ใช้ชีวิตบั้นปลายอย่างไรให้สุข ถ้าทำได้จะดีมาก

หลายคนกังวลว่าเมื่อเราแก่ตัวไปจะไม่มีใครเลี้ยงดูหรือพึ่งพาได้ถึงจะมีลูกลูกก็มีครอบครัว

และไม่อย ากเป็นตัวถ่วงลูก ในปัจจุบันโลกของเราเปลี่ยนแปลงเป็นอย่ างมาก ในหลายๆ

ประเทศเริ่มเข้าสู่การเป็นสังคมของผู้สูงอายุ และเราคงจะพึ่งพา ลูกหลานได้ตลอดไป

เมื่อเราแก่ตัวลงทุกคนต้องเผชิญกับความแก่ชรา และเราจะทำอย่ างไร

เพื่อที่จะสาม า ร ถอยู่ได้ด้วยไม่ต้องพึ่งพา ลูกหลาน ไม่ต้องพึ่งพาคนอื่นด้วยเริ่มจาก

1. อยู่ด้วยตัวเอง คนเราเมื่อแก่ตัวลง ก็ยังต้องพึ่งตัวเอง ลูกๆ ไม่สา ม า ร ถ อยู่กับเราได้ตลอดไป

ห้าม เ อ า ความหวังที่จะให้ลูก ดู แลเราตอนแก่ตัวไปฝากไว้กับเขา

ลูกๆ ก็มีงานที่ต้องรับ ผิ ดชอบก็เปรียบเสมือนไปเพิ่มความ ก ด ดั น

ให้แก่พวกเขา คุณไปอยู่กับลูกก็มักจะพูด

เรื่องที่ไม่ควรพูด ทำให้ไม่มีความสุข สู้อยู่ที่บ้านของคุณเอง ใช้ชีวิตอย่ างสงบสุข

เรียบง่ายไปในแต่ละวันด้วยเงินเก็บของคุณตั้งแต่หนุ่มสาว อย่ าแบ่งสมบัติให้ลูกเร็วเกินไป

จำไว้ของพ่อแม่ยังไงก็เป็นของลูกแต่ของลูกยังไงก็ไม่ใช่ของพ่อแม่

เมื่อถึงเวลาคุณแบมือขอเงินลูก ก็จะรู้ว่ามันย ากแค่ไหนเอง

2. สุขภาพที่ดี การมีสุขภาพที่ดีและร่างกาย แ ข็ ง แรงเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด

ยิ่งแก่ตัวยิ่งสำคัญเพียงแค่สุขภาพ แ ข็ ง แรง กินอาหารที่มีประโยชน์ นอนหลับเพียงพอ

เดินได้เอง เมื่ออายุมากขึ้นต้องรักษาสุขภาพ ดูแลตัวเองให้มากขึ้น สนใจเรื่องของผู้อื่น

ให้น้อยลง ออกกำลังกายและเรียนรู้วิธีการดูแลสุขภาพที่ถูกวิธี

3. ชีวิตที่มีสีสัน ทำให้ชีวิตของเรามีสีสันและมีชีวิตชีวา ทำให้ชีวิตเต็มไปด้วยเ สี ย งเพลง

หากิจก ร ร มที่น่าสนใจ ฟังเพลงที่คุณชื่นชอบ เต้นรำ อย่ าทำให้ตัวเองรู้สึกแย่

ผ่อนคลายอารมณ์ยิ้มแย้มแจ่มใส ทิ้งปัญหาและความทุ ก ข์ออไป ทำตัวเองให้มีความสุข

4. ไร้ความกังวล ใช้ชีวิตอย่ างไร้กังวล เรื่องของลูกๆ อะไรที่คุณพอที่จะช่วยได้

ก็ให้ความช่วยเหลืออะไรที่อยู่นอกเหนือ หรือลูกๆ ไม่ต้องการให้คุณช่วย ก็ไม่จำเป็นต้องกังวล

เดี๋ยวจะกลายทำดีไม่ได้ดีทำให้ลูกๆ รำคายไปเ สี ย อีก เรื่องของพวกเขา

อย่ าเข้าไปก้าวก่าย คนเราแก่แล้วจัดการเรื่องของเราก็เพียงพอไม่ต้องไปยุ่ง ปั ญ ห า

ของผู้อื่น ยิ่งยุ่งมากยิ่งทำให้ตัวคุณเองลำบาก

5. ไม่ทวงบุญคุณ คนเราเราเมื่อแก่ตัวไปแล้ว อย่ าเ อ าเรื่องเล็กๆ น้อยๆ มาพูดตลอดเวลา

คุณเคยช่วยเหลือใคร คนอื่นทำดีกับคุณไหม ก็ปล่อย ผ่ า น ไป

คุณแค่รู้เพียงตัวคุณก็พอเช่น

ถ้าลูกขอให้คุณไปช่วยดูแลหลาน ก็อย่ าหงุดหงิดทั้งวัน แล้วบ่นต่อหน้าหลานว่า ลำบาก

ถ้าตัวคุณอย ากทำก็ทำ ถ้าไม่เต็มใจที่จะทำก็เพียงหาข้ออ้าง หาวิธีปฏิเสธก็พอ

6.ใจกว้าง แก่แล้วไม่ต้องเคร่งครัดกับตัวเองมากนัก เปิดใจให้กว้าง อย่ างกินอะไรก็กิน

(ระวัง ปั ญ ห า สุขภาพด้วย) อย ากใส่อะไรก็ใส่ อย่ าถามคุณค่า ไม่ต้อง ก ลั ว

การใช้เงินเป็นช่วงชีวิตที่ควรใช้เงินเพื่อตัวเอง ถ้าไม่ใจกว้างกับตัวเองหน่อย

สุดท้ายเมื่อคุณจากไปเงินก็ไม่ได้ไปด้วย

ที่มา : Chit-in

About the author