“บอล X- Star indy” ได้รับการพิจารณาให้เป็น “บุคคลผู้เป็นอาสามัครแบบอย่าง”

บอล X- Star indy เจ้าของบทงานเพลง “แค่มีเธอ” ได้รับการพิจารณาให้เป็น “บุคคลผู้เป็นอาสามัครแบบอย่าง” ภายใต้โครงการ “อาสาสมัครในศตวรรษที่ 21” เนื่องในวันอาสาสมัครสากล ประจำปี 2564

ซึ่งวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ บุคคลที่อุทิศตนช่วยเหลือสังคม มีคุณธรรม จริยธรรม มีความ และทําคุณประโยชนต่อเด็ก เยาวชน ชุมชน และประเทศชาติมาโดยตลอด จึงสมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ ให้เป็น “บุคคลผู้เป็นอาสามัครแบบอย่าง”

จัดโดย สภาองค์กรเยาวชนสร้างสรรค์พัฒนาสังคม สโมสรส่งเสริมศักยภาพเยาวชนสู่ความเป็นสากลแห่งประเทศไทย และ เครือข่ายองค์กรเยาวชนสร้างสรรค์ศิลปะและวัฒนธรรมไทย

ทั้งนี้ บอล ขอเชิญชวนเด็ก เยาวชน และบุคคลทั่วไป เข้าร่วมโครงการ “อาสาสมัครในศตวรรษที่ 21” เนื่องในวันอาสาสมัครสากล ประจำปี 2564 ได้ที่แฟนเพจ

สภาองค์กรเยาวชนสร้างสรรค์พัฒนาสังคม
สโมสรส่งเสริมศักยภาพเยาวชนสู่ความเป็นสากลแห่งประเทศไทย

ตั้งแต่บัดนี้ถึง 1 พฤศจิกายน 2564

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *