รั ฐบ า ลสั่ งจ่ายเ พิ่ มไร่ละ 500 ค่ าเก็ บเกี่ ย วบวก ต้ นทุ นการผ ลิ ต จ่ายสู งสุ ดครอบครัวละ 20,000 บาท

เรียกได้ว่าเป็นข่าวดีมากสำหรับชาวนา รัฐบาลสั่งจ่ายสองบวก 500 บวก 500 เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม

เพจ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 เร่งทยอยโอนเงิน ช่วยชาวนา ที่ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าว

ปีการผลิต 2562ทับ63 จำนวนกว่า 4จุด57 ล้านครัวเรือนทั่วประเทศ ได้เงินทั้ง 2

ส่วนรวมกันสูงสุดครัวเรือนละ 20 000 บาท 1 เงินสนับสนุนต้นทุนการผลิตให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ไร่ละ 500 บาท

ไม่เกิน 20 ไร่ (ได้สูงสุด 10000 บาท) โอนเงินให้ครบทั้งหมด ภายใน 30 เมษายน 63 2 เงินช่วยเหลือค่า

เก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าว ไร่ละ 500 บาท ไม่เกิน 20 ไร่ (ได้สูงสุด 10000 บาท) โอนเงินให้ครบทั้งหมด

ภายใน 30 เมษายน 63 ติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอ หรือ ธกส ในพื้นที่ของท่าน

สำหรับกำหนดการโอนเงินให้ครบทั้งหมด ภายใน 30 เมษายน 63 ติดต่อสอบถามได้ที่

สำนักงานเกษตรอำเภอ หรือ ธกส ในพื้นที่ของท่าน

ขอบคุณ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7