ถ้ าวั นหนึ่ งเราต้ อ งสู้ชี วิตลำ พั ง ขอใ ห้ จำ 5 ข้ อนี้ใ ห้ขึ้ นใ จ

ถ้าเราไม่รู้จักสู้ชีวิต ชีวิตเราก็คงจะเหมือนวันธรรมดาๆที่ดูไม่มีคุณค่าอะไร ไม่ได้สร้างสรรค์สิ่งที่เป็นประโยชน์ให้

กับตัวเองแต่ถ้าเราหัดคิดใหม่ทำใหม่ คิดที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ดูมีคุณค่า มีประโยชน์เราก็จะสามารถสร้างสรรค์

สิ่งดีๆให้กับตัวเราได้มากขึ้น “ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นกับเรา” ไม่ว่าดีหรือร้าย ล้วนแต่ทิ้งรอยประทับอย่างถาวร

1. ไม่มีใครอยู่กับเราได้ตลอดไปหรอกเวลาจะพร ากใครหลายๆ คนให้เดินออกไปจากชีวิต ในแบบที่เรา

ไม่ทันได้ตั้งตัวกันจึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่ความรู้สึกเคว้งคว้างทั้งหลายจะก่อตัวขึ้นภายในใจของเราเองทำ

ให้รับรู้ได้ถึงความอ่อนแอดังนั้นแล้วการใช้ชีวิตคนเดียวให้เป็น คือเรื่องสำคัญอีกเรื่องหนึ่งเลย ที่คนเราจะต้อง

หัดเรียนรู้เอาไว้เพราะทุกสิ่งบนโลกใบนี้จะไม่สามารถคงอยู่ได้ตลอดไป รวมถึงตัวเราด้วย

2. ทำในสิ่งที่ตัวเองต้องการ ได้เต็มที่การได้ทำอะไรด้วยตัวเอง จะทำให้เรารู้สึกได้ถึงความเป็นอิสระ

สาม า ร ถใช้ชีวิตในแบบที่เราต้องการได้เต็มที่ และไม่ต้องเป็นห่วง หรือเป็นกังวลว่าใครจะรู้สึกอะไร

เป็นการสร้างความสุขง่ายๆให้กับเราอีกด้วย และไม่ต้องทำให้ใครเดื อ ด ร้อนด้วย

3. ใจของคน ไม่แน่นอนเพราะใจคนเรา สามารถเปลี่ยนไปได้ตลอดเวลา และเราไม่มีทางที่จะรับรู้ได้เลยว่า

เมื่อถึงจุดๆ หนึ่งของชีวิต ใครบ้างที่จะยังคงอยู่เคียงข้างเรา การเตรียมพร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงต่างๆ

จึงอาจมีส่วนช่วยให้สิ่งที่เราต้องเผชิญนั้น ไม่ใช่เรื่องย า ก เกินที่เราจะรับไหว

4. เข้ ม แ ข็ ง มากขึ้นกว่าแต่ก่อนคนเราจะรู้สึกว่าตัวเองสาม า ร ถ มีชีวิตความเป็นอยู่ได้ดีและเข้มแข็งกว่า

เดิมนั้นก็ต่อเมื่อได้ข้ามผ่ า น อุ ปสรรค ข้ามปัญหาต่างๆ ไปด้วยตนเอง บางทีที่เราได้อยู่ตัวคนเดียวนั้น

หรือใช้ชีวิตอยู่คนเดียได้มันไม่ใช่เรื่องที่แ ย่ เลย เพราะในบางครั้งบทเรียนชีวิตทั้งหลาย อาจจะได้มาจาก

ประสบการณ์เหล่านี้แหละ

5. ไม่ต้องเป็นภาระหรือสร้างความเดื อ ด ร้อนให้ใครเลยในแง่ของความเป็นจริง คือ คนเราควรใช้ศักยภาพของตัวเอง

ที่มีอยู่ หรือช่วยเหลือตนเองให้ได้อย่ างเต็มที่ก่อน และเมื่อคิดว่า ทำไม่ได้แล้วจริงๆ ค่อยไปพึ่งพาคนอื่น

ซึ่งการกระทำเช่นนี้ จะทำให้เรารู้สึกได้ถึงคุณค่าที่มีอยู่ในตัวเองมากกว่าเดิม เพราะการหลี ก เ ลี่ ย ง

การเป็นภาระการสร้างปัญหาให้กับคนรอบข้างลดน้อยลง

ที่มา : san-sabai