เ ท วด าให้พ ร บู ช าพ่อแม่ ส ว ดแ ค่วั น ล ะ 5 น า ที

มารดาบิดาเสมือนพระอรหันต์ในบ้านนั้นหมายถึง เป็นผู้ที่บุตรและธิดาควรสักการะบูชาด้วยข้าวน้ำ

และสิ่งของต่างๆ      เพราะมารดาบิดาเป็นผู้มีพระคุณต่อลูกๆคือท่านให้ชีวิต แสดงโลกนี้แก่ลูก

และให้ทุกสิ่งทุกอย่างแก่ลูก   ดังนั้น มารดาบิดาจึงเป็นผู้ควรแก่ทักษิณา  ควรแก่ของต้อนรับ

สำหรับลูกทั้งหลาย   ถึงแม้มารดาบิดาบางคนจะเป็นผู้ทุศีลหรือไม่ทำหน้าที่ที่ดีก็ตาม

แต่ลูกต้องทำตอบแทน วันนี้เราขอแนะคาถาบูชาพ่อแม่ แผ่เมตตาให้กับพ่อแม่

สวดมนต์ให้กับพ่อแม่มีอายุที่ยืนย าว อยู่กับลูกอยู่กับหลานได้นาน เทวดาจะอวยพร

มีแต่สิ่งดีๆ เข้ามาในชีวิต นอกจากการนำพวงมาลัยและรดน้ำขอขมาแล้ว

ก็ยังมีการส วดคาถาบูชาพ่อแม่ ทุกครั้งก่อนนอน

3 คาถาบูชาพ่อแม่ สำหรับส วดก่อนนอน

ในช่วงเทศกาลวันสำคัญต่างๆ จะกระตุ้นให้ความรู้สึกหลายๆคนระลึกถึงความสำคัญของผู้ที่มีพระคุณ

คงจะหนีไม่พ้นกับวันพ่อและวันแม่ ซึ่งในความเป็นจริงแล้วตัวเราเองสามารถแสดงออกถึงความรักและ

ความกตัญญูที่มีต่อพ่อแม่ได้ในทุกๆวัน ไม่ใช่แค่วันสำคัญ

คนจะนำพวงมาลัยพร้อมกับคาถาบูชาพ่อแม่ไปสว ดพร้อมกันเลยก็ได้ หากจำไม่ได้ก็จดใส่ในกระดาษ

เล็กๆเรามาดู 3 คาถาบูชาพ่อกับแม่กันเลย

1 อิมินาสักกาเรนะ ข้าขอกราบสักการะบูชา อันพระบิดร ม าร ดา ตัวข้าขอน้อมระลึกคุณ

ท่านมีเมตตาการุณ อุปการะคุณต่อบุตรธิดา ท่านให้กำเ นิ ดลู กมา ทั้งการศึกษาและอบรม

ถึงแม้ลำบากขื่นขมทุ ก ข์สักเพียงใด ท่านไม่เคยหวั่นใหว ต่อสิ่งใดที่ใด้เลี้ยงมา

พระคุณท่านล้นฟ้า ยิ่งกว่าธาราและแผ่นดิน ข้าขอบูชาเป็นอาจิณ ตราบจนสิ้ นด ว งชีวา

ขอปวงเทพไท้รักษา อันพระบิดรมา ร ดาของข้าเทอญ

2 มัยหัง มาตาปิตูนังวะปาเทสุ วันทามิ สาทะรัง และกราบ 1 ครั้ง

3 อะนันตะคุณะ สัมปันนา ชะเนติชะนากา อุโภ มัยหัง มาตา ปิตูนังวะ ปาทา วันทามิ สาทะรัง

โดยหลังจากที่ได้ทำการสว ดบูชาแล้ว หากสะดวกก็ทำพิธีขออโหสิกร ร มต่อเลยก็ได้

โดยให้เตรียมน้ำโรยดอ กมะลิไปหนึ่ งขัน แล้วพูดว่า “กายกัมมัง วจีกัมมัง มโนกัมมัง โย โทโส อันว่า

โท ษใดความผิ ดอันใดที่ข้าพเจ้าพลั้งเผลอสติไป

ด้วยกายก็ดี ด้วยใจก็ดี ทั้งต่อหน้าและลับหลัง ขอใหคุณพ่อ คุณแม่ คุณปู่ คุณย่ า คุณตา คุณย าย

คุณพี่ คุณน้อง อโหสิกร ร มให้ด้วย”เมื่อเราท่องเสร็จแล้วโดยหลังจากนั้นราดน้ำรดมือ

รดเท้าและให้ก้มกราบเป็นอันเสร็จเรียบร้อย

ที่มา verrysmilejung