ก า รมี พี่น้องที่รั กกั น เป็นค ว า มสั มพั นธ์ที่ ดี ม า ก

ในชีวิตเรานั้นมีทั้งสุขและลำบ า กกันทั้งนั้นแหละ ไม่ว่าจะทุ ก ข์กายและจิตใจ ไม่ว่าเธอสุขกายสบายใจ จำไว้ว่า

สำหรับคนที่มีพี่มีน้อง เพราะว่าคุณนั้นโชคดีที่คุณไม่ต้องสู้กับความลำบ า กโดยลำพัง โบราณว่าไว้ พี่น้องนั้น

เป็นเสมือนทรัพย์หินที่มีค่า ที่พ่อแม่เรานั้นได้สร้างไว้ให้ตั้งแต่เรายังเล็กๆ

ไม่ ว่า เ ว ล า จะไปนานเพียงใด พี่ก็ยังเป็นพี่ น้ อ ง ก็ยังเป็นน้องเช่นเดิม ไม่ว่าเราจะเกิด ปั ญ หา

กับใครทั้งหลาย เราจะเล่าให้พี่น้องเราฟัง ตอนที่เรายังน้อยๆนั้นมีหลายๆคนชอบอวดว่าเรามีพี่นะ บาง

คนเป็นพี่ก็อวดว่ามีน้องเหมือนกัน บา งคนโชคดีกว่าใครพ่อแม่มีทั้งพี่และน้อง

อย ากใ ห้ ค น ที่มีพี่มีน้องเข้าใจถึงความโชคดีขอ งพ่อเขาทั้งหลาย ก็เขาเป็นสิ่งที่น่าอย ากจะมีสำหรับ

คนที่เป็นลูกคนเดียว เป็นชีวิต เป็นความสุข มีคนเคยพูดว่า ในชีวิตของเรานั้นจะมีพลังความ

แข็งแกร่งอยู่ 2 อย่าง อย่างแรกคือการไม่ต้องการการตอบแทนคือความรักจากพ่อกับแม่ อย่างที่สองคือ

ความ สั ม พันธ์ พี่กับน้องตอนที่ยังเด็ กๆนั้นที่บ้านอยู่ในฐานะที่ย ากจน พ่อและแม่อยู่กับการทำงาน

ดูแลบ้าน ไม่ค่อยมีเวลาอบรมสั่งสอน สักเท่าไหร่ ก็จะได้พี่ชายและพี่สาวเป็นคนช่วยดูแลพวกน้องๆ

พี่ชายขอ งน้องๆ นั้นเป็นเสมือนพ่อเพราะทุกครั้งที่จะทะเ ล า ะ กับคนอื่นๆ แค่เอ่ยปากว่าเราจะไปฟ้ อ ง พี่ชาย

แต่พี่สาวนั้นเป็นเสมือนแม่ เพราะว่าเมื่อเจออะไรที่สนุกก็อย ากจะให้น้องล อ ง หากมีอะไรอร่อยก็จะแบ่ ง

กันทาน ที่สำคัญคือ เมื่อเวลาโดนพ่อแม่ดุนั้นพี่สาวจะเป็นคนปลอบใจที่ดีเลยล่ะเมื่อเรายังอายุน้อยๆนั้น

เรายังไม่เคยรู้เลยว่าความเหงา มันคืออะไร เพราะว่าคนที่มีพี่มีน้องนั้นจะมีเรื่องที่น่าสนใจอยู่ตลอด

ไม่ว่าจะเป็นการเล่นกัน การออกไปเดินเที่ยวนอกบ้านก็สนุกแล้ว

สิ่งที่พูดไปทั้งหมดนี้เป็นความทรงจำที่งดงาม เมื่อไหร่ที่นึกถึงก็จะมีควา มคิดถึงวันเก่าๆ เมื่อเรายังเด็ ก

พ่อและแม่ไม่ค่อยมีเงินซื้อเสื้อผ้าใหม่ๆให้เราได้ใส่ เสื้อ ผ้า ขอ งเราส่วนใหญ่นั้นจะมาจากพี่ขอ ง

เราเป็นส่วนมาก เมื่อพี่ชายใส่ไม่ไ ด้ แ ล้ ว ค่อยให้พี่สาว เมื่อพี่สาวใส่ไม่ได้แล้วก็จะให้น้องชาย

แต่ที่สำคัญเรายัง ข โ ม ย กินขนมในบ้านจนเก ลี้ ย ง

แม่บ อ חก ขนมที่วางอยู่ตรงนั้นเอาไว้สำหรับไปเยี่ยมญาติ แต่เมื่อพ่อและแม่ไม่อยู่บ้าน

พวกเราพี่น้องก็จะข โ ม ย กิน แป๊บเดียวก็หมด

เมื่อเติบโตมา น้องสาวได้แต่ งงานไปก่อน เมื่อจัดงานเสร็จเรียบร้อย ครอบครัวของ

ฝ่ายเจ้าสาวจึงต้องกลับบ้าน แต่มีพี่ชายที่ยืนอยู่แล้วพูดกับน้องสาวด้วยคำพูดว่า อย าก พาน้องกลับบ้าน เสี ยง

นั้นเต็มไปด้วยความกังวล หันมาทา งน้องเขยจะได้พูดประโยคว่า หากนายทำน้องสาวฉันเสี ยใจ โ ด น แน่

ในครอบครัวแล้วพี่ชายนั้นจะเป็นเสาหลักขอ งบ้าน แค่เพียงมีพี่อยู่นั้นก็ไม่ต้องกลั วอะไรเลย

ไม่ว่าจะเจอเรื่องร้ า ย แ ร ง เพียงใด เรากลับบ้านแล้วก็จะรู้สึกป ล อ ด ภั ย

พ่อแม่เรานั้นก็ อายุมากขึ้น เมื่อน้องชายไปทำงานต่างถิ่น จึงไม่ค่อยมีเวลาได้ดูแลพ่อแม่ พี่ชายพี่สาวก็บอกว่า

ขอให้ น า ย นั้นทำงานให้ดี ดูแลตัวให้ได้ เดี๋ยวพี่จะดูแลพ่อและแม่เองนะ เพราะว่าพี่และน้องๆนั้น

ช่วยกันดูแลรับผิ ดชอบพ่อแม่ พ่อและแม่จะได้ไม่ลำบาก เหมือนลูกคนเดียว เท่านี้ที่พี่ฝากไว้ให้พย าย าม

ทำงานหาเงิน ไม่ต้องเป็นห่วง จงทำงานให้เต็มที่

การมีพี่น้องเป็นเรื่องที่มี ค ว า ม สุขที่สุด พวกเขาเหมือนเพื่อนที่โตมากับคุณ เหมือนพ่อแม่ ที่ช่วยดูแลคุณ

แม้ว่าบางครั้งจะไม่เข้าใจกันบ้าง แต่ เ ข า จะทำทุกอย่างเพื่อช่วยคุณทันที พี่น้อง อยู่ด้วยกันไป

ตลอดพึ่งพาได้ตลอดไป ไม่ว่าจะ ท ะ เ ล า ะ กันอย่างไร ก็ยังรั ก กั น เหมือนเดิม ถึงแม้ว่าจะไม่เข้าใจ

แค่เอ่ยออกมาว่า พี่ ปั ญ ห า ทุกอย่างนั้นก็เหมือนจะหมดไป

ที่มา rakjangsiam