บ้านคนไทย ประชารัฐ คนจ น มี สิ ท ธิ์ ก่อน ผ่ อ น เริ่มต้นเ ดื อ น ละ 1,700 บาท

วันนี้มีข่าวดีมาแนะนำ สำหรับผู้ที่กำลังอยากมีบ้าน หรือจะกู้ธนาคารเพื่อซื้อบ้าน แต่เป็นผู้ที่มี ร า ย ไ ด้น้ อ ย และเป็นผู้ถือบั ตร สวั สดิ การแห่งรั ฐ หรือบัตรคน จ น สามารถกู้ซื้อบ้านได้แล้ว แถมค่าผ่อนยังไม่ แ พง อีกด้วย ธอส. ร่วมกับ ออมสิน ปล่อยยสิน เชื่ อ ด อ ก เ บี้ ย ยต่ำ ให้สิ ทธิ์ บัตรคน จ น ก่อน กู้ 3.5 แสน ผ่อนเริ่มต้นเพียง 1,700 บาท นายอำนวย ปรีมนวงศ์ อธิบดีกรมธนารักษ์ เปิดเผยว่า กรมธนารักษ์ ได้ร่วมกับธนาค ารอาคารสงเคร าะห์ (ธอส.) และธนาคารออมสิน สนับสนุนสิน เ ชื่ อ โคร ง การ “บ้านคนไทຢประชารั ฐ” วงเงิ น รวม 4,000 ล้านบาท เพื่อให้ประชาชนสามารถซื้อที่อยู่อาศั ย ร าคาถูก โดยมี 3 กลุ่มเป้าหมาຢ ได้แก่ 1. ประชาชนผู้ถือ บั ตรสวั สดิการแห่งรั ฐ หรือบัตรคน จ น 2. ประชาชนที่มีราย ได้ไม่เกินเดือนละ 35,000 บาทต่อเดือน 3. ประชาชนทั่วไป

ทั้งนี้ จะพิจารณาให้สิ ทธิ์ กับกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐ เป็นอันดับแรก ให้ซื้อที่อยู่อาศัยยได้ในราคา 350,000-700,000 บาทต่อหน่วยย อัตร า ดอกเบี้นผ่อนปรน 4 ปีแรก ที่ 2.75% ต่อปี หลังจากนั้นกรณีราย่อยคิด MRR – 0.75% ต่อปี หรือกรณีสวัสดิการหักเงิ น เดือนคิด MRR – 1% ต่อปี ระยะเวลาการกู้ไม่เกิน 30 ปี ดังนั้น ถ้ากู้ซื้อบ้านราคา 350,000 บาท จะมีค่าผ่อนเดือนละ 1,700 บาท ใน 4 ปีแรก ส่วนปีต่อ ๆ ไป จะผ่อนประมาณ 2,300 บาทต่อเดือน หรือหากกู้ซื้อบ้านราคา 700,000 บาท จะมีค่าผ่อนเดือนละ 3,300 บาท ใน 4 ปีแรก ส่วนปีต่อ ๆ ไป จะผ่อนประมาณ 4,400-4,500 บาทต่อเดือน

นอกจากนี้ ยังมีการสนับสนุนสินเ ชื่ อ สำหรับผู้พัฒนาโครงการ อั ตราดอกเบี้ o ผ่อนปรน 3 ปีแรก 3% ต่อปี หลังจากนั้น MLR – ไม่เกิน 1% ต่อปี ระยะเวลาการกู้ไม่เกิน 5 ปี เพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบการร่วมพัฒนาที่อยู่อาศัu โดยกร ร ม สิ ทธิ์ ที่อยู่อาศัuจะเป็นของผู้ได้รับสิ ทธิ์ อยู่อาศัuและผู้ได้รับสิ ทธิ์ พัฒนาโครงการ สำหรับโครงการบ้านคนไทpประชารั ฐ จะเป็นที่อยู่อาศัuรูปแบบบ้าน แ ฝ ด บ้านแถว และอาคารชุด โดยนำพื้นที่ราชพั สดุ 8 แปลง ได้แก่ จ.ชลบุรี, ประจวบคีรีขันธ์, เชียงใหม่, เชียงราย, ลำปาง, ขอนแก่น, อุดรธานี และนครพนม ซึ่งปัจจุบันได้เปิดจองไปแล้ว 4 พื้นที่ ใน จ.ชลบุรี ประจวบคีรีขันธ์ เชียงใหม่

และเชียงราu มีผู้จองสิ ทธิ์ แล้ว 2,249 ราย หรือ 98% ของจำนวนยูนิตทั้งหมด ส่วนโครงการที่เหลือจะทuอuเปิดให้จองภายในปีนี้นอกจากนี้ กรมธนารักษ์มีแผนคัดเลือกที่ราชพัสดุเพื่อดำเนินโครงการบ้านคนไทຢประชารั ฐ ระยะที่ 2 ในอีก 8 จังหวัด คือ กรุงเทพฯ, พระนครศรีอยุธuๅ, กำแพงเพชร, ปทุมธานี, สงขลา, พังงา, ศรีสะเกษ และสุราษฎร์ธานี คาดว่าจะเริ่มดำเนินโครงการได้ในปี 2563 สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถสอบถามได้ที่ธนาค ารอาคารสงเคร าะห์ หรือธนาคารออมสิน ทุกสาขา ใกล้ที่ไหนสามารถสอบถามได้ที่นั่นเลยจ้า ขอบคุณที่มา สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1

About the author