16 วิธีเพิ่มบุ ญใ ห ญ่ โ ด ยไม่ต้ อ งไปวั ด

เมื่อมีบุญแล้ว ผลแห่งบุญนั้นก็จะแปรสภาพให้เป็นปัญญา ทำให้ยอมรับต่อ

ความเป็นจริงของชีวิตทำให้รู้เห็นและเข้าใจถึงระดับวาสนาของตนและบุคคล

อื่น ความเป็น ไปของชีวิตนั้นขึ้นตรงต่ออำนาจบุญกรรมที่ทำไว้

บ่นไปก็แค่นั้นเอง ที่ได้มา ที่มีอยู่ ที่เสียใจ ที่ไม่ได้ดั่งใจ ทุกสิ่งทุกอย่างนั้น

1 การดูแลพระในบ้าน ไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ ปู่ย่ าต า ย า ย นั่นคือพระประจำบ้าน

ควรทำความดีต่อท่านให้มาก ควรดูแลเ อ าใจใส่ท่านให้มาก

ควรนำของทานดีๆให้ท่านกิน เพียงเท่านี้ก็เป็นการทำบุญแล้ว

2 ควรดูแลทำความสะอาดพระพุทธรูปที่อยู่ในบ้าน ถวายน้ำเป ล่ า 1 แก้ว

หรืออาหารคาวหวาน หรือจะเป็นด อ ก ไม้พวงมาลัยก็ได้

จะช่วยยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในบ้าน

3 ในตอนเช้าก่อนไปทำงานคุณลองใส่บาตรในตอนเช้าและทำการกรวดน้ำ

จะทำให้คุณรู้สึก ดีขึ้นแล้วชีวิตของคุณจะมีความสุขมากยิ่งขึ้น

4 เป็นผู้ให้คำปรึกษาที่ดี แนะนำไปในทางที่ดี

5 การส ว ด มนต์ถือเป็นการทำบุญอย่างหนึ่ งเพียงสดวันละ 1 บท

จะช่วยสร้างสมาธิให้คุณ ขัดเกลาจิตใจให้ใจเราบริสุทธิ์มากยิ่งขึ้น

6 การอยู่กับตัวเองคือการนั่งสมาธิ ค้นหาเวลาทำเพียงวันละ 5 นาที

7 แลกเปลี่ยนความรู้เรื่องธรรมะจะช่วยขัดเกลาใจคุณ และจะทำให้เราเป็นผู้รอบ

8 การทำบุญโดยการละเว้นเนื้อสัตว์สัก 1 วันต่อสัปดาห์เป็นการทำบุญ

ไม่เบียด เบี ย นสัตว์ ทั้งเป็นการทำบุญและยังเป็นการดูแลสุขภาพตัวคุณด้วย

9 เมื่อพบเจอพระสงฆ์อยู่บริเวณที่ต่างๆ ให้อาสาไปส่ง หรืออาจถวายเป็นทรัพย์

10 ไม่ควรแช่จานชามไว้ในอ่าง ถ้ามีเวลาควรล้างทันที เพราะถ้าปล่อยทิ้งไว้มดจะขึ้นตามเศษอาหาร

และคุณอาจเผลอทำ ร้ า ยแบบไม่ได้ตั้งใจ

11 ช่วย เหลือผู้อื่นในย า มที่ผู้อื่นเดือดร้อน และที่สำคัญเมื่อช่วย เหลือแล้ว

ตัวเราเองจะต้องไม่เดือดร้อนด้วย

12 ดูแลสัตว์เลี้ยงในบ้าน ไม่ปล่อยปละละเลย ดูแลใส่ใจเรื่องอาหาร ความสะอาด

คิดว่าเขาเป็นคนในครอบครัวไม่ใช่เพียงสัตว์เลี้ยง

13 ช่วย เหลือคนที่เดินเ อ าของมาขาย ซึ่งเป็นการทำบุญแบบไม่หวังผลตอบแทน

14 ถือศีล 5

ข้อที่ 1 ตั้งใจงดเว้นจากการพรากสัตว์

ข้อที่ 2 ตั้งใจงดเว้นจากการลักขโมย

ข้อที่ 3 ตั้งใจงดเว้นจากการประพฤติผิ ด ในก า ม

ข้อที่ 4 ตั้งใจงดเว้นจากการพูดเท็จ พูดคำหย า บ คำส่อเ สี ย ด เพ้อเจ้อ

ข้อที่ 5 ตั้งใจงดเว้นจาก ดื่ม

15 การบริจ า คสิ่งของที่เราไม่ได้ใช้แล้วให้ผู้อื่น เป็นการแบ่งปันสิ่งของ

คุณจะได้บุญแล้วคุณยังอิ่มอกอิ่มใจด้วย

16 การให้อ ภั ยทานเป็นทานที่ยิ่งใหญ่ที่สุด การให้อ ภั ยทานคือการไม่ผูกโกรธ ไม่คิ ดร้ า ย

บุญกุศลของอ ภั ยทานเป็นบุญกุศลที่แรงและสูงมากในฝ่ายทาน

เป็นอย่างไรกันบ้างสำหรับ 16 ข้อที่กล่ า วมา จริงๆแล้ว 16 ข้อข้างต้นนี้

เราสาม า รถพบเจอและทำได้ในชีวิตประจำวัน

ของเราโดยไม่ต้องเข้าวัด บุญกุศลที่เราทำนั้นถ้าทำด้วยจิตที่ศรัทธา

แล้วมักเป็นบุญใหญ่ด้วยกันทั้งสิ้น

ที่มา Pos tsod