รี บ เช็ ค ก ร ะทรวงแร งงา น ล ดการส่ งเงิ นสมท บป ระกั นสังค มน าน 6 เดื อ น

เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่หลายคนให้ความสนใจเป็นอย่างมาก เมื่อวันที่ 10

มี.ค.ที่ผ่านมา “นายจักษ์ พันธ์ชูเพชร” ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวง

แรงงานกล่าวถึงมาตรการช่วยเหลือแรงงานและผู้ประกอบการไทยรับมือ

โ ร ค ร ะ บ า ด ที่ประชุมสำนักงานประสังคม มีมติเห็นชอบลดการส่งเงิน

สมทบประกันสังคม จากลูกจ้างและนายจ้าง (ผู้ประกอบการ) จากเดิมฝ่ายละ

ร้อยละ 5 เหลือร้อยละ 4 เพื่อช่วยเหลือลูกจ้างและนายจ้างเริ่มสิ้นเดือน

มีนาคม-สิ้นเดือนสิงหาคม 2563 รวม 6 เดือน

ส่วนแรงงานไทยที่กลับจากประเทศเ สี่ ย ง หลังพ้นการกักตัว 14 วัน

กระทรวงแรงงาน จะตรวจสอบสิทธิประโยชน์การเป็นสมาชิกกองทุนเพื่อช่วย

เหลือเงินในกรณีเป็นสมาชิกจำนวน 15,000 บาท

สำหรับผู้ที่ประสงค์จะทำงาน กรมการจัดหางานเตรียมตำแหน่งงานว่างไว้

รองรับจำนวน 66,000 อัตรา เช่น วิศวกร,พนักงานฝ่ายผลิต,

พนักงานฝ่ายขายและพนักงานบริการโดยอัตราการจ้างงานจะได้รับตาม

ค่าแรงขั้นต่ำตามกฎหมาย

ที่มา fashinshome