เปิ ด 3 ขั้นต อ นลงทะเบียน ข อคืน เงิ นปร ะกั นมิเต อ ร์ไฟ เริ่ม 25 มี.ค. รั บเงิ น 31 มี.ค.

สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) แจ้งขั้นตอนการขอรับ

เงินประกันค่ามิเตอร์ไฟฟ้า โดยประชาชนผู้เป็นเจ้าของมิเตอร์สามารถเริ่มลง

ทะเบียนเพื่อขอรับเงินคืนตามมาตรการช่วยเหลือผลกระทบจากโควิด-19 ได้

ตั้งแต่วันที่ 25 มี.ค.เป็นต้นไป โดยผู้ยื่นเรื่องสามารถเดินทางไปลงทะเบียนที่

สำนักงานการไฟฟ้านครหลวง สำหรับผู้ที่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร

ส่วนผู้ที่อยู่ต่างจังหวัดสามารถเดินทางไปลงทะเบียนที่สำนักงานการไฟฟ้า

ส่วนภูมิภาค ซึ่งหากข้อมูลการลงทะเบียนถูกต้องและตรงกันกับข้อมูลที่การ

ไฟฟ้ามีอยู่ จะได้รับเงินคืนตั้งแต่วันที่ 31 มี.ค.2563 เป็นต้นไปจนกว่าจะจ่าย

ครบจำนวนทั้งหมด 21.5 ล้านราย วงเงิน 30,000 ล้านบาท

นอกจากนี้การไฟฟ้ายังได้เตรียมวางระบบการลงทะเบียนผ่านแอพพลิเคชั่น

ของการไฟฟ้าด้วย เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกมากขึ้น

ก่อนหน้านี้ นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เคยให้

สัมภาษณ์ถึงหลักเกณฑ์ การจ่ายคืนเงินประกันมิเตอร์ไฟฟ้า ไว้ว่า “ขึ้นอยู่กับ

แต่ละรายที่วางเงินประกันการใช้ไฟฟ้าไว้กับการไฟฟ้าฯ มีตั้งแต่ 300 บาท

2,000 บาท 4,000 บาท และ 6,000 บาท”

โดยอัตราค่าธรรมเนียมเงินประกัน มีขนาดมิเตอร์และวงเงินคืน ดังนี้

มิเตอร์ขนาด 5(15) เงินประกันการใช้ไฟฟ้า 300 บาท สำหรับบ้านพักขนาด

เล็ก ที่มีเครื่องใช้ไฟฟ้าไม่มาก

มิเตอร์ขนาด 15(45) เงินประกันการใช้ไฟฟ้า 2,000 บาท ขนาดมิเตอร์ที่ครัว

เรือนส่วนใหญ่นิยมใช้

มิเตอร์ขนาด 30(100) เงินประกันการใช้ไฟฟ้า 4,000 บาท เป็นบ้านพักขนาด

ใหญ่ มีเครื่องใช้ไฟฟ้าหลายชนิด

มิเตอร์ขนาด 15(45) เฟส 3 เงินประกันการใช้ไฟฟ้า 6,000 บาท ขนาดนี้

ประชาชนไม่นิยมใช้

ที่มา khaosocially