ธ.ก.ส เปิ ดใ ห้กู้ ฉุกเฉิ น รา ยล ะ 50,000 บาท

ปัญหาภัยแล้ง ปัญหาใหญ่ที่กระทบกับเกษตรกรทั้งด้านผลผลิตและราย

ได้ ทำให้รัฐบาลได้มีมาตราการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ

จากภาวะภัยแล้ง ซึ่งล่าสุดในปี 2563 ก็ได้มีทั้งนโยบายการแก้ไขหนี้เดิม

และการสนับสนุนเงินทุนซึ่งรวมถึงสินเชื่อฉุกเฉินจาก ธกส ด้วย หลังจาก

ที่มีการปล่อยสินเชื่อฉุกเฉิน ธกส 2562 มาก่อนหน้านี้ มาดูรายละเอียด

ของปี 2563 กันสำหรับใครที่ตอนนี้กำลังมีปัญหาเรื่องเงิน หมุนเงิน

ไม่ทัน หรือกำลังร้อนเงิน เงินขาดมือในการใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน วันนี้

เรามีข่าวดีมาแนะนำ เพื่อที่ท่านจะได้ไม่ต้องไปกู้เงินนอกระบบที่มีดอก

เบี้ยแพงๆมาใช้โดยทางธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ หรือ ธ.ก.ส

ได้ดำเนินการปล่อยสินเชื่อรายย่อย ให้กับผู้มีรายได้น้อย เพื่อแก้ไขความ

เดือดร้อนและช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย ให้เข้าถึงแหล่งเงินในระบบ ตาม

มติของ ครม.เกษตรกรหรือผู้มีรายได้น้อย สามารถขอยื่นกู้ฉุกเฉิน ได้ไม่

เกินรายละ 5O,OOOบาท และคิดอัตราดอกเบี้ยคงที่เพียง O.85%/เดือน

มีระยะเวลาในการชำระเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 5ปี

ซึ่งรายละเอียดและหลักเกณฑ์สำหรับผู้ที่ต้องการยื่นกู้ มีดังนี้

1 ต้องเป็นผู้ที่มีรายได้น้อย โดยจะได้รับเงินกู้ฉุกเฉิน รายละ 5 หมื่นบาท

2 ระยะเวลาผ่อนชำระไม่เกิน 5 ปี

3 ดอกเบี้ยคงที่ ไม่เกิน O.85 เปอร์เซ็นต์

4 ต้องมีบุคคล 1 คน หรือ หลักทรัพย์ ค้ำประกัน

5 หลักเกณฑ์ให้กู้ ดูจากความสามารถในการจ่ายหนี้ รายได้ และรายจ่าย

6 ใช้เครดิตบูโรด้วย แต่ไม่มีผลกับการขอสินเชื่อนี้

7 สามารถขอสินเชื่อได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 มี.ค 63

อย่างไรก็ดี โครงการดังกล่าวได้มีการผ่อนปรนให้ประชาชน หรือ

เกษตรกรที่เคยมีประวัติทางการเงินไม่ดี สามารถกู้เงินได้ และนอกจาก

สินเชื่อฉุกเฉิน และสินเชื่อฟื้นฟูแล้ว ก็มีการสนับสนุนเงินทุนเพื่อพัฒนา

แหล่งน้ำ ภายใต้โครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรผู้

ประสบภัยแล้ง ปี 2563 ดังนี้

สินเชื่อพัฒนาแหล่งน้ำนี้ให้ใช้ในวัตถุประสงค์การจัดหาหรือสร้างพัฒนา

ปรับปรุงแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อที่ว่าถ้าเกิดภัยแล้งในอนาคตก็จะได้มีแหล่ง

น้ำไว้ใช้ในยามฉุกเฉินได้ จะได้กระทบจากภัยแล้งน้อยลง ซึ่งมีวงเงินกู้

อยู่ที่รายละไม่เกิน 2OO,OOO บาท

พิเศษ!คิดอัตราดอกเบี้ยในปีแรกและปีที่ 2 ที่ O% ต่อปี ในขณะที่ปีที่ 3

เป็นต้นไปคิดในอัตราดอกเบี้ย MRR-2 กำหนดชำระคืนไม่เกิน 1O ปี ซึ่ง

มีระยะเวลาการกู้ถึง 31 ธันวาคม 2563

จากนโยบายช่วยเหลือหากสามารถนำไปแก้ไขปัญหาในระยะยาวได้ก็

ถือว่าช่วยลดผลกระทบจากภัยแล้งได้ดีในระยะยาวเลยทีเดียว ซึ่ง

เกษตรกรก็สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ ธ.ก.ส. ทุกสาขาในเขต

พื้นที่ภัยแล้งได้เลย

นอกจากนี้ก็มีการแก้ไขปัญหาหนี้เดิมด้วยกับโครงการขยายเวลาชำระ

หนี้กู้ลูกค้าผู้ประสบภัยแล้งปี 2563 เพื่อบรรเทาความเดือนร้อน โดย

ขยายระยะเวลาชำระหนี้เงินต้นที่ถึงกำหนดชำระออกไป 2 ปีแบบที่ไม่

จำกัดวงเงินกู้เลย ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ไปจนถึง 31 ธันวาคม

2564สำหรับใครที่สนใจ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ธ.ก.ส.สาขาใกล้บ้านของท่าน อย่างไรก็ตามเงื่อนไขก็เป็นไปตามที่

ธนาคารกำหนดนะคะ

ที่มา: in7day