5 ราศี วาสน าพุ่งช้ างที่ไห นฉุ ดไม่อ ยู่

ความเชื่อถือว่าเป็นเรื่องคู่กันมายาวนานกับคนไทย เนื่องจากหากคนเราขาด

ความเชื่อแล้วนั้นจะทำให้หมดศรัทธาในทุกสิ่ง การดูดวงถือว่าเป็นสิ่งที่คน

ไทยนิยมดูกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ซึ่งการดูดวงมีหลากหลายรูปแบบ

ไม่ว่าจะเป็นการดูลายมือ การดูไพ่ยิปซี การดูผ่านตำราดวงชะตาวันเกิด หรือ

ดูผ่านจิตสัมผัสวันนี้เราจะพามาเช็ค 5 ราศี วาสน าพุ่งช้ างที่ไห นฉุ ดไม่อ ยู่

ค น เกิดราศีเมษ

ช่ ว งที่ผ่านมา คุณได้เจอ กับดาวมฤตยูโคจรทั บด ว งคุณถึง 5ปี ในช่วง

5ปีนั้น มีทั้งเรื่องดี และ เรื่องร้ ายป ะ ป นกันอยู่ ดว งคุณขึ้นอยู่ กับด ว ง

เมืองกรุงรัตนโกสินทร์ หากประเทศไทยเป็นอย่า ง ไ ร ก็จะ ส่ ง ผ ลก ร ะ

ท บให้ ชาวราศีเมษนั้ น เกิดเหตุการณ์คล้ายๆกัน จังหวะที่ 2 ของด ว ง

เรื่องการเงิน ในช่วงเดือนพฤษภานี้ สภาพการเงิน มีสภาพคล่องถ้าขยัน

ก็จะไม่เป็นไม่มีปั ญ ห า ก า รเงินไหลมาเ ท ม า ค น รั ก จะนำพาโชคลาภ

เข้ามาในชีวิต บ้านหลังใหญ่ รอคุณอยู่ใน ปี หน้าแน่น อ น

สิ่ ง ที่ชาวราศีเมษ ส อ นราศีอื่นได้คื อ ความมุ่งมั่ น ไ ม่ ท้ อถอย แ ต่ สิ่งที่

เขาควรจะ เรียนรู้จากราศีอื่นคื อ พ ลั งอำนาจที่ส ย บ ผู้คนนั้น คื อ ความ

รัก และความเมตต า ห าใช่ความรุ นแร งและ ป่ าเถื่อ นไม่ อ่า นแล้วตรง

เ ห็ นว่าดีให้ แ ช ร์เ ก็ บไว้ ข อให้คำทำนายเห็นผล ในเร็ววัน สา ธุ ๆ เถิด

ค น ราศีมีน

ใ น ช่วงที่ผ่านมานี้นั้น ได้พบกับจุดต กต่ำของชีวิตมาแล้ว เมื่อปีที่แล้ว

ทำให้หลาย อย่างเป็นเหมือนโ ซ่ ต ร ว น เ หมือนเป็น เวรกรร มต่อๆกันมา

ดว งของคุณ ในช่วงเดือนหน้า ในเรื่องของการทำงานนั้ น ค ว รจะมีจุด

ผิ ดพลาดเล็กน้อย ทำให้มีปัญห า กับเจ้านายบ้าง ขอให้คุณทำงานตาม

นโยบายตามกฎกติกาที่ดี แล้วชีวิตจะ ไม่มีปัญห า อ ะ ไ ร ส่วนในเรื่อง

ของ การเงินนั้น ในเดือนหน้าการเงิน จะเริ่มหมุนคล่องขึ้น อยู่ในช่วงดวง

ขึ้น ถ้าหากซื้อทรัพย์สิน พวกที่ดิน อสังหาริมทรัพย์ จะทำให้คุณ เจริญ

งอกงาม ม า กขึ้ นโ ด ยทั่วไปจะมีนิสัยใจ คอ แ ป ล ก ไ ปกว่าชาวราศีอื่น

ไม่น้อยเลย รักความสวยงาม รักความเรียบร้อย เป็นระเบียบ คุยเก่งช่าง

ฝัน ช่างจินตนาการ มีความโรแมนติก อยู่ในตัวสูง เขาจะพูดคุยถึงเรื่องนั้

น เ รื่ องนี้ได้เรื่อยๆ เขาเป็นคนที่วาดฝั น แ ต่ สิ่งดีๆสิ่งสวยงาม โดย

พยายามที่จะซ่ อ น หรือลืมความจริงที่ไม่ได้ดั่งใจ เขาเอาไว้ ชาวราศีมีน

จะ ไม่ชอบให้ใครมาพูดจา ตำ ห นิ อะ ไร แ ม้ แต่เล็กน้อยก็ตาม เป็นคนมี

อารมณ์ศิลปิน หวั่นไหวง่าย ชอบคิดมาก อ่า นแล้วตรงเห็น ว่ าดี ให้แ ช ร์

เ ก็ บไว้ ข อให้คำทำนายเห็นผล ในเร็ววันส า ธุ เถิด

ค น ราศีกรกรฎ

ช่ ว งปีที่ผ่านมานั้ น ก า รงาน ข อ งคุณดูติดขัดบ้าง เ พื่ อนร่วมงาน ไม่

ค่อยให้ความสำคัญ สักเท่าไ ห ร่ เ ป็นเพราะบุญเก่า ที่คุณทำไว้ ไม่ค่อย

หนุนนำ เราจะผ่าน ช่วงเดือนนี้ไ ม่ ไ ด้ วาสนา จะเริ่มนำพาคุณรัก จะให้

โ ช ค ก า รเงินจะดีขึ้น เรื่อยๆแบบไม่ทันได้คิ ด

ป ก ติเป็นบุคคลที่ เรียบง่าย แม้ดูไม่กระตือรือร้ น นั กมองดูไปเรื่อยๆ

สบายๆ เหมือนไม่ยินดียินร้ า ย กับใครเท่าไหร่นัก แต่เขาชอบความสงบ

รักที่จะมีชีวิตที่อยู่อย่างสบายๆ ไ ม่ ชอบความเป็นระเบียบ และ เ ต็ มไป

ด้วยพิธีรีตรองเลย แต่ก็เป็น คนตรงไปตรงมา เป็นคนที่คบหาด้วยแล้ว

สบายใจ มีน้ำใจ และ จริงใจ จึงเป็นที่รัก ของใครต่อใคร อ่า น แล้วตรง

เห็นว่าดี ใ ห้แ ช ร์เก็บไว้ ขอให้คำทำนายเห็นผล ในเร็ววัน สาธุ เ ถิ ด

ค น ราศีพิจิก

ใ น ช่วงเวลา ส อ งสามปีที่ผ่านม า เป็นช่วงข่มขื่ นของชีวิตมี ความท้อแท้

ฐานเงินย่อมแ ย่ แต่ไม่ต้องห่วงค่ะ หลังจากผ่านช่วงเดือนเมษา เป็นต้น

ไปแล้ว จากนี้ไปดาวเสาร์โคจรพื้นดว ง ช ะต า จะมาหนักอีกที ในช่วง

รอบ 3 ปี สำหรับการเงิน ในช่วงเดือนหน้า เป็นจังหวะแรกที่คุณ จะมีความ

โชคดี เป็นราศีแห่งปี เลยก็ว่าได้ และเมื่ออายุประมาณ 40 ปีจะพ้น

เคราะห์ โ ช คลาภนำมาเ ป็ นคนที่ได้ชื่อว่ า เป็นคนที่สามารถเป็นได้

ทั้งคนแสนดี และ แ ย่มากๆ ภายในคนๆ เดียวกัน ขึ้นอยู่กับอารมณ์ของ

เขา ชาวพิจิกเป็น คนใจอ่อน จิตใจดี แต่ก็โ ก ร ธ และ หงุดหงิดง่าย ชาว

พิจิกเป็นคน มีความมั่นใจ ในตนเองสูงมาก ไ ม่ ยอมใคร เอาแต่ใจตัวเอง

เป็นที่ตั้ง อ่า น แล้วตรงเห็นว่าดีให้ แ ช ร์เ ก็ บไว้ ขอให้คำทำน า ยเห็นผล

ในเร็ววัน สา ธุเถิด

ค น ราศีกันย์

เ มื่ อประมาณ 1-3 ปีที่แ ล้ ว คุณได้เจอกับเรื่องเล วร้ า ย เ ป็ นจำนวน

ม า ก ก ร รมเจอแต่ความลำบ า ก นำซ้ำยังโ ด นโ ก ง หลังจากที่ชีวิต เจอ

มรสุมชีวิตผ่านพ้นมาได้ จากนี้ไปอีกนับตั้งแต่เดือนเมษา ก ร รมจะเริ่ม

หมดไป อะไรอย่างเริ่ม มีความหวัง การงานการเงินคล่องขึ้น จะได้รับ

ความโชคดี ความอนุเคราะห์จาก ผู้ ใหญ่

เ ป็ นคนชอบ ช่วยเหลือผู้อื่น มีน้ำใจ ช่วยเหลือเพื่อนๆ และ คนรักในทุกๆ

เรื่อง ที่เขาจะช่วยได้ เ ข าเป็นคนที่ มีความขยันมุมานะ และ มักจะทำ

อะไรที่ดีๆ และ เป็นประโ ย ชน์มาให้เพื่อนๆ และ คนรอบข้างเสมอ ชาว

กันย์เป็น คนใจเย็น และ มีความอ่อนโยน บางครั้งก็ดูจะเป็น คนขีอายไป

บ้าง ข้อเ สี ยคื อ ชาวราศีกันย์ค่อนข้ า ง ที่จะเป็นคน อ่อนไหวง่าย และ ถึง

กับอ่อนแอ ในบางเรื่อง บ า งครั้งก็แสดงออกว่า มีความมั่ น ใ จ อ่า นแล้ว

ตรง เห็นว่าดีให้แช ร์เ ก็ บไว้ ข อ ให้คำทำน า ย เห็นผล ในเร็ววันสาธุ เ ถิ ด

ที่มา postsread