เติ มเจ ลแอล กอฮ อ ล์ฟ รี ในปั๊ มบา งจ า ก เริ่ ม 23 มี.ค.

นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า เพื่อช่วยบรรเทา

ภาระของประชาชนคนไทยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโ ร คติ ดเชื้ อ

ไวรั ส COVID-19 บริษัท บางจากฯ ได้จัดเตรียมเจลแอลกอฮอล์ทำความ

สะอาดมือบรรจุใส่แกลลอนสำหรับลูกค้าบางจากและประชาชนทั่วไปนำ

ภาชนะไปเติมได้ฟรีที่สถานีบริการ

“ผมขอเชิญชวนให้นำขวดชนิดมีฝาที่ทำความสะอาดแล้ว มากดเติมได้โดย

ไม่ต้องเติมน้ำมันหรือใช้บริการใดๆ ในปั๊มบางจาก ท่านละไม่เกิน 50

มิลลิลิตร เพื่อให้แบ่งปันกันอย่างทั่วถึง เป็นการลดการใช้วัสดุสิ้นเปลืองและ

สร้างขยะ ตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) เพื่อให้เรา

ยังช่วยกันดูแลสิ่งแวดล้อมได้ แม้จะอยู่ในสถานการณ์เช่นนี้ครับ”

นอกจากนี้ เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้ลูกค้าในการใช้บริการสถานีบริการน้ำมัน

บริษัทฯ ยังได้กำหนดมาตรการการดูแลความสะอาดอย่างเคร่งครัดใน

จุดสัมผัสต่างๆ เช่น กำหนดให้พนักงานบริการหน้าลานและเจ้าหน้าที่ภายใน

สถานีบริการสวมหน้ากากอนามัย มีการสอบถามและเฝ้าสังเกตอาการพร้อม

วัดอุณหภูมิร่างกายของพนักงานอย่างสม่ำเสมอจัดให้มีเจลแอลกอฮอล์

สำหรับล้างมือประจำตู้แคชเชียร์และบริเวณหน้าลาน ให้พนักงานที่ปฏิบัติ

หน้าที่หมั่นล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอ เตรียมสบู่เหลวบริเวณอ่างล้างมือใน

ห้องน้ำชาย หญิง และห้องน้ำเสมอภาค หมั่นทำความสะอาด ฆ่ าเ ชื้ อ

จุดสัมผัสบริเวณประตู สุขภัณฑ์ และทำความสะอาดใหญ่ทุกจุด ทุกๆ 15 วัน

เป็นต้นทั้งนี้ จุดเติมแอลกอฮอล์เจลฟรีในสถานีบริการน้ำมันบางจากกรุงเทพ

และปริมณฑล จะเริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ 23 มี.ค. 2563 เวลา 10.00 น.

เป็นต้นไป จนกว่าแอลกอฮอล์เจลจะหมด

ที่มา prachachat