ส รุ ปประเ ด็ น เรื่อง “ห ม อขอร้อ ง” ทำใ ห้ไ ด้ แล้ วเราจ ะผ่า นมั น

สรุปประเด็น เรื่อง “หมอขอร้อง” ทำให้ได้ แล้วเราจะผ่านมัน ขอร้อง พี่น้อง

ประชาชน “ ย ก เ ลิ ก เ ดิ น ท า ง ไ ป ต่ า ง ป ร ะ เ ท ศ ทั้ ง ห ม ด ”

ขอร้อง อ ย่ า เ สี ย ด า ย เ งิ น เพราะกลับมาต้องโดนกักตัว 14 วัน

มันไม่คุ้ม เคยมาแล้วนะครับกินมาม่าหมดไป 2 ลังนะครับ มันไม่คุ้ม

ขอร้อง “ให้ เ ลิ ก จั ด ง า น ที่มีจำนวน 100 คนขึ้นไป”

ขอร้อง ประชาชนควรมีช้อนกลางประจำตัว

ขอร้อง ถ้าท่านไปในพื้นที่เสี่ยงการแพร่ระบาดกลับมา “ขอให้ แ ย ก กั ก ตั ว

14 วัน” ย้ำว่า ขอให้มีวินัยอย่างยิ่ง ถ้ารักครอบครัว พ่อแม่ ท่านอายุมากแล้ว

ถ้าป่วยโอกาสเสี่ยง เ สี ย ชี วิ ต มากนะครับ

ขอร้อง ประชาชนทุกท่านทำความเข้าใจ “อย่า ตื่ น ต ร ะ ห น ก ต ก ใ จ ”

ต้องดูทีละพื้นที่ไป ประชาชนต้องช่วยเหลือกันนะครับ ต้องตั้งกรรมการชุมชน

ขึ้น ตั้งคณะนิติบุคคลดูแลบ้าน คอนโดขึ้นมาช่วยดู ย้ำว่า “ประชาชนใช้

หน้ากากผ้าเพียงพอแล้วนะครับ” ผ้าคอตตอน ป้องกันได้ซักได้เป็น 100 ครั้ง

(เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ค ร่ า เ ชื้ อ ได้แน่นอนและป้องกันได้อีก 4 นาที)

“ผ่านมา 2 เดือนพวกเราทุกคนมาได้ขนาดนี้ถือว่าเก่งมากนะครับ

พวกเราต้องช่วยกัน ผ่านมันไปให้ได้นะครับ”

ที่มา ดร.นพ. พรเทพ ศิริวนารังสรรค์,รักยิ้ม