เอ คโค่ รั บส มัค รพนั กง า น 100 อัต ร า วุฒิ ป 6 ขึ้ นไ ป รา ยได้ 660 ต่ อวั น

เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งโอกาสดีเป็นอย่างมาก สำหรับใครที่กำลังมองหางาน

หรืออยากมีงานทำ ทาง บริษัท เอคโค่ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทที่

ดำเนินกิจการเกี่ยวกับการผลิตรองเท้า โดยมีโรงงานตั้งอยู่ที่นิคม

อุตสาหกรรมสหรัตนนคร จังหวัดอยุธยา ได้มีการเปิดรับสมัครพนักงานจำนวน

100 อัตรา เพื่อเข้าทำงานในตำแหน่งพนักงานฝ่ายผลิต ซึ่งมีรายละเอียด

คุณสมบัติและสวัสดิการดังนี้

คุณสมบัติผู้สมัครพนักงานฝ่ายผลิต

เป็นผู้ที่มีอายุ 20 ถึง 40 ปี

วุฒิการศึกษา ป.6 ขึ้นไป

สามารถทำงานเข้ากะได้

รายได้และสวัสดิการ

รายได้เฉลี่ย 660 บาทต่อวัน

ค่าจ้าง 335 บาทต่อวัน เงินตอบแทนหลังการทำงาน 8 ชั่วโมง 99.24 บาท

ต่อวัน เงินรางวัลโบนัส 45 ถึง 90 บาทต่อวัน โดยจ่ายปีละ 2 ครั้ง

เบี้ยขยันรายวัน 20 บาทต่อวัน เบี้ยขยันรายเดือน 800 บาทต่อเดือน ค่า

อาหาร 20 บาทต่อวัน ค่ากะบ่าย 35 บาทต่อวัน ค่าทักษะ 48 72 108 และ

132 บาทต่อวัน ช่วยเหลือค่าเดินทาง 60 บาทต่อวัน

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เบี้ยอายุงาน รางวัลอายุงาน สหกรณ์ออมทรัพย์

ประกันสังคม ชุดฟอร์มพนักงาน มีรถรับส่งในเส้นทางที่บริษัทจัดให้ วันหยุด

เสาร์และอาทิตย์ผู้ที่สนใจสมัครงานพนักงานฝ่ายผลิต สามารถสมัครได้ด้วย

ตนเองที่ บริษัท เอคโค่ (ประเทศไทย) จำกัด อยู่ในนิคมอุตสาหกรรมสหรัตน

นคร จังหวัดอยุธยา ทุกวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 09.00 ถึง 15.30 น หรือ

สอบถามได้ที่ 035 958 560 ต่อ 6452 และ 6456 และ 085 485-6119

ที่มา หางาน อ่างทอง