โ ตโยต้ า เปิ ดให้ทำค ว ามส ะอ า ดฟ รี

นายสุรศักดิ์ สุทองวัน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์

ประเทศไทย จำกัด เปิดเผยว่าบริษัท ได้เล็งเห็นความสำคัญด้านสุขอนามัย

และตอกย้ำความมั่นใจแก่ลูกค้า ด้วยการออกมาตรการการป้องกันและเฝ้า

ระวังการแพร่ CD-19 ผ่านโชว์รูมและศูนย์บริการของผู้แทนจำหน่ายโตโยต้า

471 แห่งทั่วประเทศและเพื่อเป็นการลดความกังวลและสร้างความมั่นใจแก่

ลูกค้าจากสถานการณ์การแพร่CD-19 โตโยต้าฯ ได้กำหนดมาตรการเพื่อ

ป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ ดังกล่าวให้แก่พนักงานของผู้แทนจำหน่ายโต

โยต้าทุกแห่งปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดในการดูแลเรื่องสุขอนามัยทั้งบริเวณ

โชว์รูมและศูนย์บริการฯ ในทุกจุดสัมผัส รวมทั้งลูกค้าที่นำรถยนต์โตโยต้าเข้า

รับบริการนั้น จะได้รับการดูแลทำความสะอาด ภายในรถยนต์โดยไม่เสียค่าใช้

จ่ายใดๆ เพื่อลดความเสี่ ย ง ดังกล่าวโดยบริการทำความสะอาดดังกล่าวยัง

ครอบคลุมถึง รถยนต์ทุกยี่ห้อที่สนใจ ซึ่งผู้ใช้สามารถทำการนัดหมายล่วง

หน้ากับศูนย์บริการโตโยต้าใกล้บ้านทุกสาขาทั่วประเทศสำหรับผู้สนใจนำ

รถยนต์เข้ามาผ่านกระบวนการจะต้องปฏิบัติ ตามขั้นตอนดีงนี้

1 การนัดหมายคอลเซ็นเตอร์จะแจ้งเงื่อนไขการคัดกรองลูกค้าและมาตรการ

ดูแลรักษาความสะอาดภายในศูนย์บริการฯเพื่อทำความเข้าใจและความ

สะดวกของลูกค้า

2 เมื่อลูกค้าเข้ารับบริการจะมีการตรวจวัดอุณหภูมิและคัดกรองเบื้องต้น

3 เจ้าหน้าที่รับรถเช็คทำความสะอาดเบื้องต้นก่อนปฏิบัติงาน

4 สร้างความมั่นใจลูกค้าขณะนั่งรอภายในศูนย์บริการโตโยต้า ด้วยมาตรฐาน

การรักษาความสะอาดผ่านการเช็ดพื้นภายในศูนย์บริการฯ ด้วยน้ำ  ย า

ฆ่ าเชื้อ และมีจุดบริการเจลแอลกอฮอล์ตามจุดต่างๆ

5 หลังการซ่อมรถยนต์ เพิ่มมาตรการการทำความสะอาดรถยนต์

ด้วยการพ่นสเปรย์ภายในห้องโดยสารทุกจุดก่อนการส่งมอบ

สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า หมายเลขโทรศัพท์

02-386-2000 หรือโทรนัดหมายได้ที่ศูนย์บริการฯของผู้แทนจำหน่ายฯ

ใกล้บ้าน ได้ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม30 เมษายน 2563

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับสวัสดิภาพและความปลอดภัยอย่างสูงสุดของ

ลูกค้า รวมถึงบุคลากร บุคคลผู้ติดต่อ คู่ค้าทางธุรกิจและพนักงานทุกคน

ตลอดจนต้องขออภัยเป็นอย่างสูงต่อความไม่สะดวกในการติดต่อประสาน

งานที่อาจได้รับผลกระทบจากกรณีนี้ โดยบริษัทฯ มีแนวทางในการกำหนด

มาตรการป้องกันที่เข้มงวดให้กับพนักงานของผู้แทนจำหน่ายในการดูแลเรื่อง

สาธารณสุข ทั้งบริเวณโชว์รูมและศูนย์บริการฯในทุกจุดสัมผัส เพื่อให้ลูกค้า

มั่นใจในการใช้บริการของเรา บริษัทฯ ขอให้ลูกค้ามั่นใจในความปลอดภัย

สูงสุดจากการเลือกใช้สินค้าและเข้ารับบริการจากศูนย์บริการ โตโยต้า และ

เล็กซัสทุกแห่งทั่วประเทศด้านเพจ ปันโปร Punpromotion ก็ได้ออกมา

โพสต์ถึงกรณีดังกล่าวเช่นกันโดยได้ระบุข้อความว่า

โตโยต้าเปิดศูนย์ให้บริการ

ทำความสะอาด และCD-19ภายในรถ

โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ เลยจ้า

ใครสนใจติดต่อจองก่อนนะ

โชว์รูมและศูนย์บริการของผู้แทนจำหน่ายโตโยต้า 471 แห่งทั่วประเทศ

เริ่มวันที่ 25 มีค 30 เมย 63

ที่มา ปันโปร Punpromotion